در مورخه 30/10/93 جلسه کارگاهی وتوجیهی آموزشگران دوره انتقال  اداره سواد آموزی  آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد تشکیل شد.

ابتداء رئیس اداره سواد آموزی ناحیه یک مشهد با ذکر حدیثی از امام صادق (ع)  اهمیت واجر وپاداش کسانی که برای رضای خدا تدریس می نمایند را بر شمرد. وتذکراتی در زمینه حوزه ها امتحانی  ایراد نمود

سپس کار شناس مسئولان وکارشناسان سواد آموزی  نیز موارد لازم را بیان و به سئولات آموزشگران پاسخ دادند.